Szolgáltatások - Befektetések

Befektetések
 • Vagyon hagyatéki tervezése
 • Biztosítási tanácsadás MKKV-k részére
 • Biztosítási tanácsadás privát szféra részére
 • Befektetési, hitelezési és mobilbankári szolgáltatás

A fejlett piacgazdálkodás kialakulásával, fejlődésével együtt folyamatosan nőtt a magánszféra vagyona. A felhalmozódott vagyont a sokszínűség jellemzi. Már nem csak a hagyományos vagyonelemekkel találkozunk. Az ingatlanokon és készpénzbetéteken kívül többek között megjelentek az állampapírok, értékpapírok, befektetési jegyek, megtakarítási számlák, vállalkozásokon belüli különféle részesedési formák, nemesfémek, drágakövek és a nagy értékű műtárgyak is. A vagyonelemek értékének növekedése a tulajdonosokat egy a hazai környezetben újszerű gondolkodásmódra késztette. Előtérbe került a megszerzett vagyon és értékének megtartása, folyamatos növelése, mint befektetési szempont. Ennek formáira, az alkalmazandó modellre, csak előzetes részletes konzultációk után teszünk javaslatot.

Közreműködünk alapítványi formában történő vagyontervezési feladatok megoldásában. Az alapítvány intézménye több szempontból is rendkívül kedvező. Összefoghatja, megőrizheti a családi vagyont. Az alapítvány használatával elkerülhető az ajándékozási- illetve az örökösödési illeték és a hagyatéki eljárás, valamint további adózási előnyökhöz is juthatnak az alapítvány tagjai. Az1/1998- és 2/1998-as Közigazgatási jogegységi határozatok kimondják: „Önmagában a vagyoni előny megszerzésére törekvés nem ütközik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe”, valamint “Nem ütközik jogszabályi előírásba […], ha az adózó olyan szerződést köt, amelynek eredményeként adójogilag kedvezőbb helyzetbe kerül, feltéve, ha ezt az adót megállapító jogszabály lehetővé teszi.”

A törvényes öröklés rendjét Magyarországon jogszabály biztosítja. A hagyatékról történő rendelkezés egyik legelterjedtebb változata a végrendelet. Általában az életkor bizonyos előre haladtával kerül előtérbe. Ebben az örökhagyó hagyatkozhat a törvényben előírtakra, de ettől el is térhet. Megszerkesztését gyakorlott ügyvédi iroda közreműködésével vállaljuk.

Miért van szükség hagyatéki vagyontervezésre? Minden korszak kitermeli a saját új kihívásait. A vállalkozói réteg megjelenése, a vállalkozások működtetésének kérdései megjelennek a vagyon-átörökösítési kérdésekben is. Ezt a szolgáltatást különösen a nagy és ezért nehezen vagy csak jelentős veszteség gellikvidálható vagyonnal rendelkező magánszemélyek és családok figyelmébe ajánljuk.

Szeretetkockázati szolgáltatás. Személyre szóló életpálya és családi életvitel elemzését követően, hagyatéki vagyontervezés keretén belül, megfelelő jogi háttérrel közreműködünk különböző vagyonelemek átkonvertálásában életminőség- és értékmegőrző befektetési instrumentumokba.

Biztosítások

Biztosítéki fedezetként felhasználható biztosítások

Mikor van szüksége egy vállalkozásnak arra, hogy biztosítékot adjon?

 • Amikor bizonyos termék/szolgáltatás előállításához, kivitelezéséhez, illetőleg egyes kereskedelmi folyamatokhoz kapcsolódóan a megrendelő/pályáztató előírja a készpénzletét, banki garancia vagy biztosító által kiadott garancia- vagy kezesi kötelezvény felmutatásának kötelezettségét.
 • Építőipari beruházások és export/import szállítások esetén például gyakori, hogy a megrendelő a termék/szolgáltatás ellenértékének bizonyos százalékát biztosítékként visszatartja a szerződéses kötelezettség lejáratáig. Ezt a megrendelői visszatartást lehet a garancia vagy kezesi biztosítási kötelezvénnyel kiváltani.
 • Biztosítékadási kötelezettség keletkezhet jogszabály alapján is, amikor a működés feltételeként hatósági előírással követelnek meg megfelelő összegű, bármikor lehívható garanciát vagy kezesi kötelezvényt, melynek meglétét a hatóság felé igazolni kell.
 • Biztosítékadási kötelezettség keletkezhet ugyanakkor vállalkozói (szállítói, szolgáltatói, kivitelezői stb.) szerződések kapcsán, amikor a megrendelő a szerződés szerinti teljesítés garanciájaként pénzügyi biztosíték adását írja elő.

Milyen biztosítási termékekkel tudja a vállalkozás ezt a kötelezettségét teljesíteni?

 • Ezt a célt szolgálják a kezesi vagy garanciabiztosítások, melyek alapján a biztosító azokat a pénzügyi veszteségeket fedezi, amelyeket a kedvezményezett szenvedne el, ha a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit
 • A kezesi biztosítás alapján kiállított kezesi kötelezvényben a biztosító készfizető kezességet vállal a biztosított tartozásáért a kedvezményezettel szemben. Amennyiben a biztosított nem teljesít, a biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényben meghatározott feltételek szerint a biztosító fizet helyette a kedvezményezettnek - a kötelezvényben a kifizetés feltételeként rögzített okiratok bemutatását követően.
 • A garancia biztosítás alapján kiállított garancia kötelezvényben a biztosító garanciát vállal a kedvezményezettel szemben arra, hogy amennyiben a biztosított a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a jogosult felhívására a biztosított helyett fizet az alapjogviszony előzetes vizsgálata nélkül a kötelezvényben meghatározott feltételek szerint.

Biztosítás vagy bankgarancia? Előnyök és hátrányok
A jogszabályok, valamint a szerződésszerű teljesítés követelményének szigorodásával a pénzügyi biztosítékadás a működés, vagy a szerződés megkötésének előfeltételeként egyre gyakrabban és mind szélesebb körben megkövetelt.

A biztosítékadás egyéb – biztosításon kívül alkalmazott – eszközei:

 • bankgarancia
 • ingatlan és ingó jelzálog
 • megfelelő bonitással rendelkező „személy” készfizetői kezességvállalása (pl.: anyacég) készpénz vagy értékletét stb.

Mindezek versenytermékek a biztosítással szemben, de nagyon sok esetben a biztosítás jelenti az optimális megoldást a kötelezett számára.

Menedzser felelősségbiztosítás

Új céget alapítani, egy már működő céget irányítani nem könnyű feladat. Szinte minden pillanatban dönteni kell valamiről, ami az ügymenet természetéhez tartozik, és gyorsan megszokottá válik. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vezetők nem gondolnak téves döntéseik, mulasztásaik jogi következményeire.
A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása, - a menedzser felelősségbiztosítás - a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási védelmet.

Érdeklik a részletek? Kérje részletes tájékoztatásunkat!

 • Egyedi, akár esetire tervezett vagy alakított számla és követeléskezelés mikro-, valamint kis és középvállalkozások, valamint párhuzamosan a magánszféra teljes területén.
 • Cégeknek
  • Számlatartozások hatékony és gyors kezelése
  • Szerződéses kötelezettségvállalásból származó tartozások kezelése
  • Hitel- és kölcsönszerződések, ebből fakadó kötelezettségek kezelése
  • Bírói ítéletből származó kötelezettségek kezelése
  • elektronikus fizetési meghagyások (FMH) és elektronikus végrehajtási eljárások hatékony kezdeményezése és kezelése, akár tömeges méretekben is, igény szerint
  • Peres és peren kívüli képviselet
  • Fizetésre ösztönzés hatékony, legális eszközökkel
  • Peres és peren kívüli, akár közjegyzői okiratba foglalt részletfizetési megállapodások megkötése
 • Komplex, fix díjas egyedi fizetési megállapodású szolgáltatási csomag
  • Személyes ügykezelés
  • Ingók és ingóságok védelme, őrzése
  • Személy-, érték-, értéktárgy- és/vagy pénz őrzése, kísérése
  • A vállalkozásnál információgyűjtés és annak feldolgozása, elemzése után, megtervezzük a követendő legoptimálisabb kintlévőség- és követeléskezelési stratégiát. Megszervezzük a munkafolyamatokat, elkészítjük a hatékony munkavégzést támogató utasításokat.
  • A bevezetésre került munkafolyamatokat oktatás keretében megismertetjük az érintett munkavállalókkal. A megszerzett ismeretek szinten tartása érdekében igény szerint folyamatos konzultációkat tartunk. Az eredményről értesítést küldünk.
  • A szerződések, megállapodások megkötése előtt a megbízóval előzetesen egyeztetett szempontok szerint ellenőrizzük és feltérképezzük a szerződő partnert.
  • Vezetjük, és folyamatosan aktualizáljuk a szerződés nyilvántartást az új megállapodások és az esetleges jogszabály-változások függvényében.
  • Igény szerint ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva, aláírásra elkészítjük a szerződést, igény szerint a jogi képviselő szakvéleményével
  • Kiállítjuk és nyilvántartjuk a kimenő számlákat
  • Névhasználat, nevünket szolgáltatásunkat bélyegző formában a számláin, levelein használhatja
  • A fizetési határidő lejárta előtt felhívjuk a partner figyelmét a közelgő fizetési kötelezettségére.
  • Adós fizess! A lejárt fizetési határidő után, a megbízó ellentétes utasítása hiányában haladéktalanul megkezdjük a tartozás peren kívüli behajtását, az érvényes szerződésben foglaltak szerint.
  • Adós fizess! Amennyiben a peren kívüli behajtás eredménytelennek bizonyult, a megbízóval történt egyeztetést követően lefolytatjuk a törvényes követelés-behajtást.
  • Adós fizess! Vagyon-felderítés és kutatás, magánnyomozás
 • Egyedi szolgáltatások
  • Előzetes információk beszerzése, ügyfél-minősítés (kockázatmentes vagy kisebb/nagyobb kockázatot jelentő ügyfél)
  • A komplex csomagban szereplő bármely tevékenység igénybe vehető, tetszőlegesen választható, egyedi megállapodás szerint.
 • Eseti szolgáltatások
  • A már folyamatban, lévő ügyekben is vállaljuk speciális szakértői, illetve részfeladatok ellátását.
  • Kisösszegű kinnlevőségek kezelése, behajtása gyorsan és szakszerűen
 • Önkormányzatok, önkormányzati társaságok, költségvetési intézmények, állami szervek, állami tulajdonú gazdasági társaságok, állami intézmények részére is vállaljuk a fentiekben részletezett teljes szolgáltatás-spektrumot részben, illetve egészben, egyedi megállapodás szerint.
 • Társasházaknak
  • Bérleti díjtartozás kezelése és behajtása
  • Közös költségtartozás kezelése és behajtása
  • Előfizetési díjtartozások kezelése és behajtása
  • Pályázatfigyelés
  • Üzemeltetési, felújítási ajánlatok teljes körű szervezése, bonyolítása, folyamat-optimalizálás, költség-hatékonyság
 • Magánszemélyeknek
  • Kezességek
  • Banki és magánkölcsönök. Megállapodások kötése, tartozások behajtása
  • Bérleti díjtartozások kezelése, megállapodások kötése.

Hiteltanácsadás

Szakszerű és célorientált hiteltanácsadást kínálunk minden megbízónk számára.

Munkatársaink a valós igények feltérképezése után, segítséget nyújtanak a legalkalmasabb megtakarítási és hitelfelvételi konstrukció kiválasztásában és igény esetén részt vesznek a hitelezési eljárás folyamatának bonyolításában.
Teljes körű ügyintézést biztosítunk, hogy kényelmesen, rugalmasan, gyorsan, indokolatlan többletköltségek nélkül juthasson hozzá pótlólagos az olyan forrásokhoz, amelyek a tevékenységének folytatását segítik, és tervezett beruházásainak megvalósításához szükségesek.

Befektetési szolgáltatás:

 • 1 éves tőke- és hozamgarantált EUR befektetés kiemelkedő kamatozással
 • hosszú távú rendszeres megtakarítás (HUF)

Hitelszolgáltatás vállalkozások számára:

 • folyószámlahitel
 • amortizációs hitel
 • beruházási hitel
 • Széchenyi-kártya hitelek
 • társasházi hitelek
 • vissza nem térítendő támogatások
 • hitelcserék

Hitelszolgáltatás magánszemélyek részére:

 • lakásvásárlási hitel
 • építési-, felújítási hitel
 • szabad felhasználású jelzáloghitelek jövedelemigazolással vagy anélkül
 • lakáscélú jelzáloghitelek használt vagy új lakás vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére
 • személyi kölcsön
 • hitelfelvétel BAR listások részére
 • hitel csere